{xx
     
   
   
 
 

Scart to 2RCA
SCART to 2 PHONO